Čo znamená rodinný dom s takmer nulovou spotrebou energie A0?

Plánovanie stavby

Zákon č. 555/2005 ustanovuje všetky opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov. Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie. Energetická hospodárnosť sa určuje výpočtom, ktorý musí obsahovať:

- charakteristiky stavebnej konštrukcie budovy, najmä tepelnotechnické vlastnosti obvodového a strešného plášťa a otvorových konštrukcií a tepelné straty spôsobené stavebnou konštrukciou a spôsobom jej užívania,

- polohu a orientáciu budovy a vplyv vonkajších klimatických podmienok na vnútorné prostredie, najmä vplyv teploty vzduchu, vetra a slnečného žiarenia,

- vnútorné prostredie vrátane projektovaných požiadaviek na vnútorné prostredie,

- energetické vybavenie, najmä druh, typ a výkon vykurovacieho systému a systém zásobovania teplou vodou a ich tepelnoizolačné charakteristiky a účinnosť,

- prirodzené vetranie, najmä vplyv tepelných strát na vnútorné prostredie,

- zabudované osvetľovacie zariadenie, najmä jeho druh, typ, vek a fyzický stav, svetelný výkon a energetický príkon,

- miestne pomery, najmä vplyv susedných budov,

- pasívny solárny systém a solárna ochrana, najmä tepelný zisk pre vnútorné prostredie,

- klimatizačný systém, najmä jeho druh, typ, výkon, vek a fyzický stav,

- fyzický stav budovy,

- ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie v budove, najmä vplyv tepelných ziskov.

Energetický certifikát budovy

nergetický certifikát je dokument ktorý ukazuje že do akej miery je dom energeticky hospodárny. Vlastník budovy je povinní zabezpečiť vykonanie energetickej certifikácie budovy. Od roku 2021 všetky novostavby musia spĺňať energetickú triedu „s takmer nulovou spotrebou energie“  A0.

Energetické triedy podľa globálneho ukazovateľa – primárna energia v kWh/(m2a)

Energetické triedy

Ako dosiahneme, aby rodinný dom patril medzi domy s energetickou triedou A0?

Nové rodinné domy spĺňajú požiadavky len vtedy ak primárna energia bude pod 54 kWh/m²/rok. Musí byť výborne tepelne izolovaná a jej straty tepla sú povolené do maximálnej výšky 20 kWh/m²/rok. Musí byť navrhovaná dodanie energie z obnoviteľných zdrojov, napr:

  • Fotovoltaika
  • Tepelné čerpadlo
  • Rekuperácia
  • Krb/kotol na drevo.

V tepelnotechnickej norme STN 73 0540-2:2012, ktorá bola vydaná ešte v roku 2013 je stanovená, že vonkajšie steny, šikmé a ploché strechy a ostatné stavebné konštrukcie, ktoré musia spĺňať minimálne hodnoty. Norma určuje tepelnotechnické požiadavky na stavebné konštrukcie, slúžiace na zabezpečenie základných požiadaviek na stavby, najmä na ich energetickú náročnosť.

Izolácia budovy